zPůjčka.cz
Crediton Ferratum Provident Home Credit Profi Credit Citibank VitaCredit Hypoteční Banka

Slovník pojmů

Akontace

Akontace je první splátka nebo záloha obecně. Termín se často používá u leasingu nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny.

Anuitní splátka

Konstantní platba po určité období, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Výše platby je ve zvoleném období stále stejná, mění se pouze poměr mezi splátkou jistiny a úrokem (zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny, postupně se tento poměr snižuje).

Avalista

Avalista neboli ručitel. Osoba, která ručí za plnění závazků dlužníka. Pokud dlužník neplní své závazky, může věřitel vyžadovat plnění závazků právě od ručitele.

Bianco směnka

Směnka, která není zcela vyplněna. Dlužník ji vystavuje s tím, že ji držitel na základě vyplňovacího práva doplní a směnka se tak stane úplnou.

Bonita

Vyjadřuje hodnotu a důvěryhodnost subjektu na finančním trhu. Bonita subjektu je nejčastěji posuzována poskytovateli půjček. Shledá-li poskytovatel klienta úvěruschopným, vyjadřuje tak svou důvěru v jeho schopnost plnit své závazky.

BRKI

Bankovní registr klientských informací. Funguje od roku 2002. Jeho úkolem je výměna dat o bonitě, důvěryhodnosti a platebních schopnostech klientů mezi bankovními společnostmi.

Degresivní splácení

Degresivní splácení je způsob, při kterém se postupně snižuje výše splátek.

Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby zaručuje, že se po předem smluvenou dobu nebude žádným způsobem měnit úroková sazba.

Insolvence

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka svůj dluh splácet. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet.

Jistina

Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K jistině se připisují úroky, což je odměna věřitele za její poskytnutí.

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček znamená sloučení všech dluhů do jednoho. Výhodou mohou být nižší splátky nebo jiný splátkový kalendář.

Leasing

Jako leasing je v českém prostředí označována účelová půjčka (je možné financovat pořízení většinou movité věci). Věc, na kterou je čerpán leasing je do splacení v majetku věřitele.

NRKI

Nebankovní registr klientských informací. Jeho úkolem je výměna dat o bonitě, důvěryhodnosti a platebních schopnostech klientů mezi nebankovními společnostmi.

P.A. (per annum)

Z latiny a znamená „roční“ nebo „ročně“. Často spojována s úrokovou sazbou (např. 10 % p.a. neboli 10 % ročně).

P2P půjčky

Půjčky od přímých věřitelů s vynecháním bank a nebankovních společností. Ke poskytování těchto půjček dochází většinou na specializovaných internetových portálech.

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka (neboli částka, kterou mi někdo dluží).

PRIBOR

Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. PRIBOR určuje ČNB.

Progresivní splácení

Degresivní splácení je způsob, při kterém se postupně zvyšuje výše splátek.

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka ve smlouvě zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, a to na místo obecných soudů. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé řešení jejich sporů.

RPSN (roční procentní sazba nákladů)

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je procentuelní hodnota nákladů, která kromě samotného úroku v sobě zahrnuje i všechny ostatní poplatky spojené s půjčnou jako je třeba poplatek za schválení půjčky. Hodnota RPSN má tedy za úkol umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytované půjčky.

Směnka

Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Solus

Sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů.

Úrok

Odměna věřitele za poskytnutí půjčky udávaná v procentech z celkové částky úvěru.

Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla dlužníkovi úvěr.